Regulamin sklepu

Regulamin zakupów

§1 DEFINICJE
Sprzedawca – Anna Szczepaniak , prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Szczepaniak Mitsus, Ul. Telimeny 11/22 30-638 Kraków, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6792902074, REGON 121850377

Platforma, Sklep Mitsu - internetowy serwis handlowy działający pod domeną www.sklepmitsu.pl, w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży Towarów.

Towar, Produkt - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży

Kupujący - każdy podmiot składający Zamówienie na platformie Sklepmitsu.pl

Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Mitsu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

Sprzedaż - procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi tego zajścia. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów od Sprzedawcy na odległość za pośrednictwem strony wwwy, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez sprzedawcę na stronie sklepmitsu.pl

Regulamin - niniejszy regulamin.

 

§1 REJESTRACJA
Składanie zamówień, kontakt ze Sprzedającym nie wymaga uprzedniej rejestracji konta na platformie sklepmitsu.pl

Rejestracja użytkownika polega na wypełnieniu pól zawartych w formularzu rejestracyjnym.

Rejestracja konta użytkownika jest darmowa.

Użytkownik jest zobowiązany do podania istniejącego i działającego adresu e-mail.

Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji podanych danych, w szczególności adresu e-mail..

W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych przez Usługodawcę.

Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez sprzedawcę, w celach realizacji procesu rejestracji w sklepmitsu.pl oraz w celach usprawnienia i polepszenia jakości sprzedaży i obsługi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Użytkownik, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., ma możliwość kontroli i wglądu do przetwarzanych danych osobowych, które jego dotyczą, a także wydania polecenia usunięcia ich z bazy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w ust. 7 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację.

 

§2 ZAKUPY
DOKONYWANIE ZAKUPÓW, SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, KOSZTY

 

Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sprzedawcę na stronie w chwili składania Zamówienia.

Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w sklepmitsu.pl podawane są w złotych polskich i są zwolnione ustawowo z podatku vat. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

Informacja o kosztach dostawy znajduje się w formularzu składania Zamówienia i jest uwidaczniana w momencie finalizowania Zamówienia. Ma ona charakter wiążący od momentu złożenia Zamówienia.

Wszystkie Towary prezentowane w sklepie są wolne od wad.

Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem Platformy poprzez wypełnienie interaktywnego formularza Zamówienia (dodanie wybranego Towaru poprzez ikonę "Dodaj do koszyka", wykonanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku "potwierdzam zakup").

Informacja o cenie za Towar jest wiążąca dla Kupującego w chwili otrzymania przez niego wiadomości e-mail o złożeniu Zamówienia. Sprzedawca nie odpowiadają za niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu zamówienia z powodów niezależnych od funkcjonowania sklepmitsu.pl - takich jak podanie błędnego adresu e-mail, trafienie wiadomości do spamu. Szczegóły złożonego zamówienia dostępne są również w profilu Kupującego w Sklepmitsu.pl.

Kupujący mogą składać Zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

ANULACJA, MODYFIKACJA ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA NA ŻYCZENIE KUPUJĄCEGO

Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu wysyłki Zamówienia. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe od złożenia Zamówienia. Można to zrobic telefonicznie 530872229 lub mailowo : sklepmitsu@gmail.com Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

Kupujący powinien zapłacić za Towar wraz z kosztami dostawy w terminie 5 dni od chwili zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, sprzedawca wysyła e-mail do Kupującego z prośbą o opłacenie Zamówienia oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia przelewu do terminu wskazanego w e-mailu (nie krótszego niż 2 dni) Zamówienie zostaje anulowane,

Udostępnione są następujące sposoby realizacji zapłaty ceny:

Przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy

BNP Paribas

ANNA SZCZEPANIAK MITSUS

PL, Kraków, 30-638, Telimeny 11 lok. 22

48 1750 0012 0000 0000 3083 7867


W przypadku płatności jednym przelewem za kilka zamówień należy podać w tytule przelewu numery wszystkich zamówień.

Przedpłata z zagranicznego konta na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Anna Szczepaniak Mitsus

Ul Telimeny 11/22

30-638 Kraków

Numer rachunku: PL48 1750 0012 0000 0000 3083 7867

Kod BIC/SWIFT: RCBWPLPW

Wartość ceny zamówienia musi zostać przeliczona przez Kupującego z waluty obcej na PLN wg tabeli dostępnej na stronie http://raiffeisenpolbank.com/kursy-walut/tabela-kursow-walut zgodnie z kolumną "Kupno" dla danej waluty.

Wszelkie koszty przelewu pokrywa NADAWCA przelewu.

Płatność za pośrednictwem systemu PAYPAL na adres: sklepmitsu@gmail.com

Realizacja Zamówienia zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy

WYSYŁKA TOWARU

Sprzedawca wysyła Towar do Kupującego w terminie ustalonym dla każdego Towaru, uwidocznionym na stronie Towaru,zazwyczaj jest to termin 2 dni roboczych. .

W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę - jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji Zamówienia.

Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firmy przewozowej wybranej przez kupującego w formularzu zamówienia.

Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 §2 Kodeksu Cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności doręczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza zamówienia Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 (pięciu) dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

POZOSTAŁE

Wszelkie kwestie sporne związane z transakcją, jak i przedmiotem transakcji, powinny być rozwiązywane, w miarę możliwości, przez obie strony umowy - Sprzedawcę i Kupującego.

Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

 

§3 RĘKOJMIA I GWARANCJA
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

Reklamacja może być złożona poprzez stronę Sklepu, tj. formularz kontaktowy w zakładce "Kontakt " lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą - pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

Składając reklamację zaleca podanie Sprzedawcy danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji - Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym.

 

§4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru do Sprzedawcy wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Zwrot środków w procedurze odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów realizowany jest przez Sprzedawcę niezwłocznei po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu.

Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującego się na stronie jednak nie jest to obowiązkowe.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru - zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI
Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Wypełniając ww. formularze Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towarów przez Usługodawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy są używanie w celu transportu towarów

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Usługodawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towarów.

Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Usługodawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

Na stronie Platformy są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu z Platformy (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie z Platformy bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

Regulamin Platformy dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie wwww.sklepmitsu.pl

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

udostępnienie Regulaminu

przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,

dołączanie przez Sprzedawcę do przesyłek dowodu zakupu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl